Algemene Voorwaarden

Versie januari 2019

Sarah Dewi Schoordijk, hierna te noemen – Heartfelt Photography

Zaandam

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
  • Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever.
  • Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.
  • Fotograaf: Heartfelt Photography, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
  • Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
  • Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
  • Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
  • Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanvaarding van de opdracht
Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

Om de boeking voor de fotoshoot definitief te maken, dient u uw naam, telefoonnummer en adresgegevens te hebben doorgegeven en de aanbetaling te hebben overgemaakt. Anders behoudt  fotograaf het voorrecht om de geboekte datum te vergeven.

Heartfelt Photography | www.heartfeltphotography.nl | info@heartfeltphotography.nl

Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.

Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl. Heartfelt Photography levert geen onbewerkte (RAW) bestanden. De foto’s die u ontvangt na de fotoshoot mogen niet nader bewerkt worden.

Artikel 5. Levering
Fotograaf levert de foto’s binnen maximaal 8 weken na de fotoshoot.

Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de Fotograaf vastgesteld.

Artikel 6. Vergoeding
Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

Heartfelt Photography | www.heartfeltphotography.nl | info@heartfeltphotography.nl

De prijzen voor fotoshoots zijn inclusief btw en inclusief reisten tot een straal van 30 km, reiskosten buiten deze straal bedragen € 0,35 cent per kilometer (heen en terug).

Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling van de factuur uiterlijk te geschieden twee weken voor de fotoshoot.

Als de datum van de fotoshoot wijzigt, blijft de oorspronkelijke factuur en bijbehorende betaaldatum staan.

Artikel 8. Annulering en opschorting
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. Boekingen zijn bindend.

Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever tot maximaal 2 weken van tevoren brengt fotograaf 40% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Bij annuleringen korter dan 1 week van tevoren of in geval van niet komen opdagen, worden de kosten voor de fotoshoot geheel in rekening gebracht.

In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren (denk aan, maar niet uitsluitend tot: ziekte, overlijden, natuurrampen en/of schade aan apparatuur), zal fotograaf trachten een vervangende fotograaf te vinden, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Niet vaker dan drie maal zal een nieuwe datum overeengekomen worden. Indien het voorgaande niets oplost of niet mogelijk is, kan fotograaf daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. In dit geval volgt volledige restitutie van het betaalde bedrag.

Indien Opdrachtgever en Fotograaf overeenkomen de afspraak te verplaatsen, dient er binnen 7 dagen een nieuwe afspraak gemaakt te worden. Indien de opdrachtgever niet reageert op het voorstel van de Fotograaf voor een nieuwe datum (binnen 7 dagen na voorstel) of de opdrachtgever geen nieuw voorstel doet, wordt dit als annulering van de fotoshoot gezien en zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

Artikel 9. Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

Heartfelt Photography | www.heartfeltphotography.nl | info@heartfeltphotography.nl

Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10. Auteursrecht
Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

Het auteursrecht en eigendomsrecht van de foto’s blijft dus van Heartfelt Photography en wordt niet overgedragen. Dit betekent dat Fotograaf de foto’s onder andere op haar blog, website, op social media, voor fotowedstrijden of als reclame voor haar werk kan en mag gebruiken. In andere woorden: Heartfelt Photography behoudt het recht de foto’s onbeperkt in tijd, wijze, context en omvang openbaar te maken, te verveelvoudigen, commercieel te gebruiken en te publiceren.

Indien u niet wilt dat uw foto’s worden gebruikt, dan dient u dit voor de fotoshoot aan te geven.

Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Heartfelt Photography kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (ongeoorloofd) gebruik maken van de foto’s door derden, wanneer de foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van Facebook of van haar website.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
Indien Fotograaf aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Fotograaf is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Heartfelt Photography | www.heartfeltphotography.nl | info@heartfeltphotography.nl

Artiel 12. Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Fotograaf voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fotograaf toerekenbaar is. Indien Fotograaf uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Fotograaf zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fotograaf, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Fotograaf en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van Fotograaf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Fotograaf het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Overige bepalingen
Opdrachtgever gaat bij boeking van Heartfelt Photography automatisch akkoord met inschrijving voor de nieuwsbrief.

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, verklaar je als klant van niemand toestemming nodig te hebben om deze algemene voorwaarden geldig te doen zijn. Indien de geportretteerde minderjarig is, dan ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de wettelijke vertegenwoordiger/ouder/voogd.

Artikel 16. Verjaring
Heartfelt Photography | www.heartfeltphotography.nl | info@heartfeltphotography.nl

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Fotograaf en de door Fotograaf bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.